eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających,. że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:  - dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
 • - aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku)

  albo

 • - wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

 • albo
 • - Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

 • albo
 • - Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG. • Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w. Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)  W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

  Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta.   Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób: • - w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

 • lub
 • - w formie elektronicznej,

 • lub
 • - w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności. pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:

 • - potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,

 • - potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz

 • - wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

Z poważaniemBank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb.

Szanowni Państwo – WAŻNY TERMIN 14-09-2019 r


Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r.,poz.1075), nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika. Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Podczas silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości eCorpNet będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub przekazanym przez Bank Hasłem SMS.
W związku z powyższym od dnia 15-09-2019 do autoryzacji transakcji koniecznym będzie użycie Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przekazanego przez Bank Hasła SMS z uwagi na fakt, że Token nie będzie mógł już funkcjonować!!!!
Wszystkich posiadaczy rachunków oraz Użytkowników korzystających z Tokena uprzejmie prosimy o stawienie się w terminie do 14-09-2019 r w Placówce Banku w której prowadzony jest rachunek, celem zmiany karty uprawnień. Aby sprawnie wdrożyć powyższe zmiany, ceniąc Państwa czas i korzystając z Państwa wizyty w Placówce Banku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczną zmianę sposobu autoryzacji na Hasło SMS lub Bezpieczny podpis elektroniczny (jeżeli Państwo już taki posiadają można go użyć lub zakupić nowy), za co z góry dziękujemy.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Oddziałami Naszego Banku lub informatykami, lista oraz numery telefonów dostępne są na Naszej stronie internetowej www.bszp.pl. Uprzejmie dziękujemy.